Onze algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Algemeen:

a. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op iedere tot stand gekomen overeenkomst.

b. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c. De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten met Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk.

d. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

 

ARTIKEL 2. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten:

a. leder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als gesloten conform het aanbod, tenzij Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.

b. Gegevens in drukwerken en ander publiciteitsmateriaal, door ons verstrekt, kunnen aan wijziging onderhevig zijn; zij binden Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk niet.

c. De wederpartij wordt geacht met een schriftelijke verkoop- en/of opdrachtbevestiging van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk akkoord te gaan indien de wederpartij niet binnen een week tegen de inhoud van die schriftelijke bevestiging heeft geprotesteerd.

d. Ten opzichte van de wederpartij strekt het schriftelijk aanbod van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk, danwel indien een schriftelijk aanbod niet is gedaan, een schriftelijke orderbevestiging van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.

e. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk binden haar niet eerder dan nadat zij schriftelijk worden bevestigd danwel wanneer daaraan daadwerkelijke uitvoering wordt gegeven.

f. Van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk mag niet verwacht worden dat haar aflevering exact overeenkomt met afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven in catalogi, tenzij in het aanbod, danwel de orderbevestiging, uitdrukkelijk wordt verwezen naar de in de catalogus gemelde gegevens omtrent het product.

g. Alle overeenkomsten worden door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door haar in te winnen informaties blijkt dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is. Mocht Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk blijken dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig moet worden geacht, dan heeft zij het recht – mits zulks binnen een week na het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij wordt medegedeeld – gehele of gedeeltelijke betaling van de wederpartij te vorderen alvorens Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk behoeft te presteren danwel heeft zij het recht de overeenkomst te beschouwen als niet tot stand te zijn gekomen.

 

ARTIKEL 3. Prijzen:

a. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

b. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de prijzen niet begrepen de kosten van aflevering en bezorging, waartoe ondermeer behoren de noodzakelijke verpakkingskosten, transportkosten en eventuele verzekeringspremies. Voorzover partijen voor de in de vorige zin genoemde kosten geen vergoeding zijn overeengekomen, is de wederpartij aan Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk terzake verschuldigd het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten.

c. De prijzen gelden voor levering af werkplaats, magazijn of winkel van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk danwel af fabriek of magazijn der leverancier van herkomst van de te leveren goederen.

d. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor de aflevering enige verhoging van de prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit lid genoemd optreedt, heeft Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk het recht een evenredige verhoging van de prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, ook al is de prijsverhoging een gevolg van een bij het sluiten der overeenkomst voorzienbare omstandigheid.

e. Indien meer wordt afgeleverd dan partijen oorspronkelijk waren overeengekomen, zal Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk de prijs overeenkomstig verhogen.

 

ARTIKEL 4. Levering/verzuim:

a. De door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk opgegeven leverings-/reparatietermijnen geven de termijn slechts bij benadering weer. De leverings-/reparatietermijn gaat in wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is verkregen en zodra alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk zijn gekomen.

b. Indien de opgegeven termijn verstrijkt zonder dat is geleverd/gerepareerd, zal het verzuim van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk pas intreden wanneer zij in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft als gevolg van omstandigheden die aan Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk kunnen worden toegerekend.

c. De omstandigheden vermeld in het vorige lid kunnen Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk slechts worden toegerekend indien haar enige schuld treft.

d. De wederpartij heeft niet eerder een recht op schadevergoeding en/of ontbinding dan wanneer Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk in verzuim is.

e. Levering geschiedt af werkplaats, respectievelijk winkel of magazijn van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk c.q. fabriek of magazijn van de leverancier van herkomst van de te leveren zaken, zulks ter keuze van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk

f. Wanneer de zaken na het verstrijken der leverings-/reparatietermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan de zaken te hare beschikking, opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

g. Bij levering op afroep dient deze, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, binnen drie maanden te geschieden. Bij gebreke van tijdige afroep heeft Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk het recht de order als geannuleerd te beschouwen. Zulks onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij tot vergoeding van de kosten, schade en interessen.

h. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

i. Indien een bepaald soort is overeengekomen wordt de kwaliteit geleverd zoals Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk die van de fabriek, importeur of groothandel heeft ontvangen.

j. Eventuele wijzigingen door de fabriek, importeur of groothandel aangebracht, ontslaan de wederpartij niet van zijn verplichtingen tot afname en betaling.

 

ARTIKEL 5. Transport en transportrisico:

a. De keuze van het transportmiddel is aan Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk

b. Bij aankomst van de zaken heeft de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin deze zich bevinden. Indien blijkt dat schade aan de zaken is toegebracht, dient zij daarvan onmiddellijk schriftelijk aan Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk kennis te geven.

c. Retourzendingen worden slechts aangenomen indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Deze reizen voor rekening en risico van de wederpartij.

 

ARTIKEL 6. Onmogelijkheid om na te komen:

a. Bij blijvende of tijdelijke onmogelijkheid om na te komen is Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

b. Maakt Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk van het ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht de kosten te vergoeden die Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk reeds heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij de onmogelijkheid om na te komen is ontstaan door schuld van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk

 

ARTIKEL 7. Garantie:

a. Als garantie geldt slechts de garantie die door de fabriek van herkomst van het verkochte materiaal wordt gegeven. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk is verplicht deugdelijke aanspraken op garantie door haar wederpartij te ondersteunen.

b. Op door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk verrichte revisiewerkzaamheden geeft Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk een garantie van drie maanden na aflevering. De garantie betreft uitsluitend herstel van de verrichte werkzaamheden en vervanging van in het kader van de revisiewerkzaamheden gebruikte onderdelen.

c. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebreken die zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens de wederpartij zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

d. De garantie geldt slechts indien de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk heeft voldaan.

e. Op gebruikte machines, reparaties en onderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk overeengekomen.

f. Buiten de in dit artikel bepaalde garantie is op eventuele schadeaansprakelijkheid van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk van toepassing artikel 11 (aansprakelijkheid).

 

ARTIKEL 8. Eigendomsvoorbehoud:

a. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk behoudt zich de eigendom van alle aan de wederpartij geleverde zaken voor totdat de hierna vermelde vorderingen van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk zijn voldaan. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk behoudt zich de eigendom voor terzake van:

1. vorderingen betreffende de tegenprestatie(s) voor door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken;

2. vorderingen betreffende de tegenprestatie(s) voor verrichte of te verrichten werkzaamheden door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk ten behoeve van de wederpartij;

3. vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.

b. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk is gerechtigd bij niet-tijdige betaling de haar krachtens dit artikel in eigendom toebehorende zaken terug te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden. De wederpartij verplicht zich reeds nu vooralsdan Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk alle door deze in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen.

c. De wederpartij is gehouden de onder eigendom geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en te bewaren.

d. De wederpartij is, zolang in het eerste lid van dit artikel vermelde vorderingen niet zijn voldaan, niet bevoegd de zaken aan derden te verkopen of derden op enigerlei wijze rechten op de zaken toe te kennen.

e. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is de gehele koopsom of het restant daarvan onmiddellijk opeisbaar. Alles onverminderd het recht van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 9. Betaling/verzuim:

a. Betaling van al hetgeen de wederpartij verschuldigd is geschiedt ten tijde en ter plaatse van de aflevering tenzij partijen uitdrukkelijk een ander tijdstip van betaling zijn overeengekomen.

b. Anders dan ingeval van betaling bij aflevering, dienen betalingen te geschieden ten kantore van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk of op een door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk aan te wijzen rekening.

c. Anders dan ingeval van betaling bij aflevering zal de op de factuur vermelde termijn gelden als betalingstermijn.

d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de wederpartij een percentage rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

e. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk heeft het recht te bepalen aan welke verbintenissen betaling wordt toegerekend.

f. De door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming door de wederpartij komen voor rekening van laatstgenoemde.

g. Indien een rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap koper en/of opdrachtgever is, zal degene, respectievelijk zullen degenen, die voor de rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap optreedt, cq optreden, geacht worden zich persoonlijk als hoofdelijke aansprakelijk mededebiteur, c.q. mededebiteuren te hebben verbonden.

h. Heeft iemand op eigen naam gekocht en/of opdracht verstrekt, doch blijkt het gekochte, c.q. de opdracht bestemd te zijn voor een rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of andere derde, welke de koper en/of opdrachtgever bevoegd is te verbinden, dan zal de koper en/of opdrachtgever geacht worden ook voor de rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of een derde te hebben gekocht en/of opgedragen en zijn koper en/of opdrachtgever, die rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of andere derde terzake tegenover Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk hoofdelijk aansprakelijk.

 

ARTIKEL 10. Klachten over het geleverde/verzuim:

a. De wederpartij wordt geacht bij aflevering van de zaken te onderzoeken of hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst beantwoordt. Direct waarneembare gebreken behoort zij te ontdekken bij of direct na de aflevering.

b. De wederpartij kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk niet binnen 14 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk daarvan kennis heeft gegeven.

c. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst en heeft de wederpartij Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk daarvan tijdig kennis gegeven, dan zal Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk:

1. (een redelijk deel van) de koopprijs restitueren, danwel de koopprijs reduceren;

2. het afgeleverde kostenloos herstellen;

3. het afgeleverde vervangen en de vervangen zaken terugnemen. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk heeft de bevoegdheid om tussen de bovengenoemde mogelijkheid te kiezen.

d. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk raakt niet eerder in verzuim dan nadat zij in de gelegenheid is gesteld om de tekortkoming op een van de onder het vorige lid vermelde wijzen te herstellen en de tekortkoming hierna desalniettemin nog niet is opgeheven.

e. De wederpartij zal niet eerder een recht op schadevergoeding en/of ontbinding hebben dan wanneer Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk in verzuim is.

f. Rechtsvorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na de overeenkomstig lid b van dit artikel gedane kennisgeving.

g. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden of diensten die door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk worden verricht, met dien verstande dat voor aflevering moet worden gelezen: verrichte diensten c.q. verrichte werkzaamheden.

h. Ingediende kennisgevingen van tekortkomingen zullen niet ontvankelijk zijn indien blijkt dat derden iets aan het object hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met toestemming van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk is geschied.

i. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet op de dag van ontvangst over de geleverde hoeveelheden schriftelijk wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de vrachtbrief of leveringsbonnen of eventueel bijgevoegde of later toe te zenden facturen bindend.

 

ARTIKEL 11. Aansprakelijkheid:

a. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 7 (garantie) van deze voorwaarden.

Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar vennoten of haar leidinggevende ondergeschikten.

Overigens is de aansprakelijkheid van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk wordt gedekt.

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk beperkt tot de netto factuurwaarde van die leveranties c.q. dienstverlening, waarmee de schade verband houdt. In dat geval komt schade voor zover bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst en gevolgschade, in geen geval voor vergoeding in aanmerking. Worden bij de uitvoering van een overeenkomst door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk ondergeschikten en/of derden ingeschakeld, dan kunnen deze

ondergeschikten en/of derden jegens de wederpartij eveneens een beroep doen op het in dit artikel bepaalde als waren zij zelf bij deze overeenkomst partij.

Indien Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk bij de uitvoering van de overeenkomst in opdracht van de wederpartij gebruik maakt van hulpzaken die daartoe ongeschikt blijken te zijn, is Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk niet aansprakelijk voor schade die daarvan het gevolg is.

b. De wederpartij is verplicht de zaken van het moment van levering tot het moment waarop de wederpartij zelf de eigendom van het geleverde verwerft, all-risk te verzekeren en verzekerd te houden, zulks ten genoegen van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk en ondermeer met de op de voor de betreffende verzekering af te geven polis te vermelden bepaling dat Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk als meeverzekerde wordt erkend. Een en ander met een dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid mede ten behoeve van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk van tenminste € 2.500.000, -. De wederpartij blijft ondanks de hier bedoelde verzekering onverminderd het gehele risico dragen voor alle directe en indirecte schade welke aan danwel ten gevolge van de zaken door hem, door derden of door welke andere oorzaak ook mocht worden veroorzaakt.

c. De wederpartij vrijwaart Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk voor alle aanspraken van derden, op welke grondslag dan ook, in verband met de tussen de wederpartij en Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk gesloten overeenkomst.

 

ARTIKEL 12. Verzuim van de wederpartij:

a. Indien de aflevering niet kan geschieden doordat de wederpartij daartoe haar medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, raakt de wederpartij in verzuim. Alle wettelijke gevolgen van schuldeisers verzuim treden alsdan in werking.

b. Het verzuim treedt in bij ieder beletsel dat aan de zijde van de wederpartij opkomt, ongeacht of het beletsel haar kan worden toegerekend.

c. Indien partijen zijn overeengekomen dat Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk de af te leveren zaken zal installeren c.q. monteren, dient de wederpartij hiertoe alle medewerking te verlenen. Onder het verlenen van medewerking is begrepen het treffen van veiligheids- en voorzorgmaatregelen indien deze noodzakelijk zijn. De wederpartij raakt in verzuim indien zij niet de medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt. Alle wettelijke gevolgen van verzuim treden alsdan in werking.

 

ARTIKEL 13. Verkoop met inruil:

a. Indien bij verkoop van een zaak met inruil van een andere zaak de wederpartij in afwachting van de levering van de nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken of zolang de wederpartij een andere zaak in bruikleen ontvangt, zijn alle kosten, geen uitgezonderd en met name die van onderhoud en eventuele schade alsmede alle risico voor rekening van de wederpartij die alsdan de zaak in gebruik heeft.

 

ARTIKEL 14. Faillissement, surséance van betaling, zekerheidsstelling etc.:

a. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de wederpartij, is Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.

b. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk is gerechtigd zekerheidsstelling te vragen voor de nakoming van de op de wederpartij rustende verplichting indien haar na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen jegens Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk niet zal nakomen.

c. Indien de wederpartij er niet in slaagt de onder het vorige lid vermelde vrees weg te nemen en zij voldoet niet aan het verzoek tot het stellen van zekerheid, dan is Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring, reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.

d. Maakt Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk van het onder de twee voorgaande leden vermelde ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht de schade te vergoeden die Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk lijdt doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaats vindt.

 

ARTIKEL 15. Toepasselijk recht:

a. Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

 

ARTIKEL 16. Geschillen:

a. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk en de wederpartij onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden aan het Nederlands Recht. Alle geschillen in eerste aanleg zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter.

 

ARTIKEL 17. Reparaties en daarbij te leveren materialen:

a. Terzake van reparatieovereenkomsten is al het vorenstaande van toepassing terwijl tevens van toepassing zijn de in dit artikel volgende bepalingen.

b. Reparaties geschieden voor rekening van degene die de opdracht daartoe heeft verstrekt.

c. De opdracht tot het verrichten van reparaties wordt steeds geacht in te houden de opdracht tot het vernieuwen van die onderdelen en materialen die eerst na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vernieuwd, alsmede tot het repareren van al die zaken en gebreken die bij montage danwel de uitvoering van het opgedragen reparatiewerk alsnog aan het licht treden en blijken herstel te behoeven.

d. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk is niet verplicht de door nieuwe vervangen onderdelen en materialen aan de wederpartij ter beschikking te stellen of voor deze te bewaren.

e. Door partijen wordt, behoudens tegenbewijs, aangenomen dat aan verrichte reparaties de uren zijn besteed die daarvoor door onze werknemers op de betrekkelijke werkstaten worden vermeld. Van deze werkstaten worden desverlangd aan de wederpartij afschriften verstrekt.

f. Het verrichten van reparaties geschiedt steeds voor risico van de wederpartij. Mitsdien zal Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk nimmer terzake op enigerlei wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade hoe en uit welke hoofde dan ook, tenzij grove schuld van het leidinggevend personeel wordt aangetoond.

g. Indien de wederpartij niet aangeeft wat er met de door hem aan Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk gezonden objecten moet gebeuren, heeft Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk het recht daaraan datgene te verrichten wat haar wenselijk, nuttig of noodzakelijk voorkomt.

h. Wanneer tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het ingezonden object gebreken vertoont die een deugdelijke uitvoering van de opdracht niet goed mogelijk maken – zulks ter beoordeling van Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk – zal het object aan de opdrachtgever op diens kosten worden teruggezonden. Eventueel door Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk gemaakte kosten terzake voorgenomen reparatie zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf Vonk zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele aan het object toegebrachte waardevermindering door welke oorzaak dan ook.

 

Vonk Reparatie- en Metaalbewerkingsbedrijf
H.J. Kniggestraat 60
9501 NG Stadskanaal

Werkplaats locatie:
Noorderdiep 23A
9501 XA Stadskanaal